Kwaliteit

Kwaliteit

DiŽtistenpraktijk Eline Kranen staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (nr: 79900783189).
Dit register stelt kwaliteitseisen aan onder meer het geven van consulten en de behandelwijze. Wij worden als diŽtist periodiek beoordeeld op onze werkwijze en moeten daarnaast kunnen aantonen dat wij voldoende bij- en nascholingen volgen. Dit garandeert dat wij als diŽtist over up-to-date kennis beschikken en op de hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen binnen ons vakgebied.

Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging van DiŽtisten (NVD) en van het team Zelfstandige diŽtisten Noord en Midden Limburg (TZD N-L)

Omdat er soms meer expertise wordt gevraagd dan iedereen afzonderlijk kan geven, werk ik in de eerste lijn steeds meer samen met andere professionals. Hiervoor worden steeds meer samenwerkingsverbanden gesloten in zogenaamde Multidisciplinaire teams. Door deze nauwe samenwerking kunnen we onze kwaliteiten en specialisaties optimaal inzetten bij de behandeling van onze cliŽnten. Op die manier kunnen we een behandeling op maat leveren die past bij elke individuele hulpvraag. Zo ben ik aangesloten bij het Multidisciplinair team bij de Zandberghoeve en het Interdisciplinaire Samenwerkingsverband Oncologische Zorg Zuid Oost Nederland (ISOZzon) www.isozzon.nl.

Opleiding

In Nederland is de opleiding en de deskundigheid van de diŽtist wettelijk geregeld en valt onder de wet BIG (de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg).

Het beroep diŽtist is wettelijk beschermd en mag alleen worden beoefend na het met succes afronden van de vier jarige HBO-opleiding Voeding en DiŽtetiek. Voedingsadviezen mogen in Nederland ook worden gegeven door een gewichtsconsulent of voedingskundige. Voedings- en dieetadviezen gericht op een medische indicatie mogen alleen door een erkende diŽtist worden gegeven.

Privacyverklaring Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen

Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Welke gegevens bewaar ik

Als je gebruik maakt van diensten van Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen dan heb ik gegevens van je nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak) of tijdens de consulten. In ieder geval heb ik de volgende gegevens van je nodig:
ē Naam.
ē Geboortedatum.
ē Adresgegevens.
ē Burger Service Nummer (BSN).
ē Telefoonnummer / mobiel nummer.
ē Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer).
ē E-mailadres.
ē Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens.

Waarom is dat nodig?

Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.
In sommige gevallen gaat het om zogenaamde Ďbijzondereí en/of Ďgevoelige persoonsgegevensí van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot je behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciŽle doeleinden.

Hoe lang bewaar ik je gegevens?

Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beŽindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname).
Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen een overeenkomst, om te zorgen voor het wettelijk vereist niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.
Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar elinekranen.dietist@xs4all.nl. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging

Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via telefoonnummer 077-3076506 of via elinekranen.dietist@xs4all.nl.of schriftelijk naar Zuster Meritastraat 15 5988 KE Helden

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Orthomoleculair diŽtist Eline Kranen kun je contact met mij opnemen via het algemene telefoonnummer of via elinekranen.dietist@xs4all.nl.

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Klachten

Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij Klachtencommissie Paramedici 1e lijn Postbus 1161 3800 ED te Amersfoort